/kurumlar/toprakkale.gov.tr/dokumanlar/8-1-%C4%B0hale%20%C4%B0lan%C4%B1.xls
TOPRAKKALE MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Sıra No Taşınmaz No Mah./Köy Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 80030100056 Kumarlı Mahallesi 382 10 1.710,82m² 961,13m² Kargir Ev Konut Alanı 96.113,00 24.030,00 14.12.2017 09:30
2 80030100666 Lalegölü Köyü 130 1 1.232,89m² Tam Arsa Köy Yerleşim Alanı 23.735,00 5.935,00 14.12.2017 10:00
3 80030100776 Lalegölü Köyü 137 3 1.181,99m² Tam Arsa Köy Yerleşim Alanı 22.755,00 5.690,00 14.12.2017 10:30
4 80030100890 Lalegölü Köyü 150 1 926,23m² Tam Arsa Köy Yerleşim Alanı 30.532,00 7.635,00 14.12.2017 11:00
                         
                         
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Toprakkale Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak komisyon eliyle satış ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Toprakkale Malmüdürlüğünde görülebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
  a) Geçici Teminat; (Tedavüldeki Türk Parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
  b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
  c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
  d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasının veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri, kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeleri vermeleri,
4- Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl    süreyle emlak vergisine tabi tutulmaz.  
5- Taşınmaz mal bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az ¼’i peşin, kalanı ise 2 yılda ve taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr , http://www.toprakkale.gov.tr ve http://www.osmaniyedefterdarligi.gov.tr adresinde görülebilir.      
  İlan olunur.