İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE İLANI
 
İli
İlçesi
Mah/Köyü
Mevkii
Cinsi
Ada
Parsel
Yüzölçümü
İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Miktar
İmar Durumu (İrtifaka konu alanın)
İlk Yıl Tahmini İrtifak Hakkı Bedeli (TL)
Geçici Teminatı (TL)
Osmaniye
Toprakkale
Tüysüz Fatih Mah.
Subatağı
Tarla
181
29
20.499,00m2
20.499,00m2
---
36.900,00TL
11.070,00TL
 
Toprakkale Malmüdürlüğünden :
 
1-Yukarıda tapu bilgileri ve diğer özellikleri yazılı taşınmaz üzerinde “Konut hariç, eğitim, sağlık, spor, turizm, sanayi, tarım, hayvancılık, sosyal, kültürel v.b. tesisler yapmak ve kullanmak amacıyla 30 yıl süreli irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere ilk yıl için tespit edilen tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 51.  maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.
2-İhale, 02/11/2016 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 10:30‘da Malmüdürü makam odasında yapılacaktır.
3-İhale işlem dosyası (şartname, sözleşme tasarısı ve taşınmaza ait bilgi ve belgeler ) mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.
5-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıyan süresiz Banka Geçici Teminat Mektubu, İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Örneği, noterden tasdikli imza beyannamesi, vekaleten ihaleye girecek kişiler için Noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan 2016 yılı içerisinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi, Vergi Kimlik Numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerini ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
6- Taşınmazın irtifak hakkı ihalesini alan istekli ile idare arasında imzalanacak şartname, ön izin ve irtifak hakkı sözleşmelerine özel hüküm kısmına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 05/01/2016 tarih ve 34 sayılı, DSİ VI. Bölge Müdürlüğünün 15/01/2016 tarih ve 30313 sayılı yazılarında belirtilen hususların özel hüküm olarak konulacaktır.
7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup; ihale başlangıç saatine kadar Komisyon Başkanlığına intikal etmeyen posta ile yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
8- İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve http://osmaniyedefterdarligi.gov.tr adresinde görülebilir.     
 
 ( Bilgi için: Tlf: (0328) 633 31 64 )