T.C OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN Aşağıda nitelikleri belirtilen İl Özel İdaresine ait taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 Açık İhale Usulü maddesi gereğince ihaleye çıkarılan taşınmaz, pazarlığa bırakılmış olup 12/10/2016 tarihinde Çarşamba günü saat 15:00’de İl Encümen odasında ihalesi yapılacaktır.
 
S. No İl/İçesi Mevkii Ada/ Parsel No Miktarı/ Arsa Pay (m2) Niteliği/İmar Durumu Muhammen Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat % 3 İhale Tarihi ve Saati 1 Osmaniye/ DüziçiNergizlik 1718/ 1 44.956,00 Tam İmarlı Arsa- 5 Kat Konut Alanı 1.348.684,00 40.500,00 12.10.2016 Saat 15:00
 
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
 
1-Gerçek Kişilerin; a- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, b- İhale tarihinden en az bir ay önce alınmış tasdikli yerleşim yeri belgesi. c- Noter tasdikli imza sirküleri, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, d- İhale dokümanı alındığına dair banka dekontu, e- Tebligat için adres beyanı, f- İhale muhammen bedelinin % 3 tutarında geçici teminat mektubu veya banka dekontu, 2- Özel hukuk tüzel kişilerin; a-2016 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri mesleki kuruluşların siciline kayıtlı olmak ve buna dair belge, b-İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini, c-Tüzel kişilik veya Ortak girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda 1.bendin a,b,c,d,e,f bentlerinde istenilen belgeleri, d- İhaleye katılacak olanların % 3 geçici teminat ve 250,00 TL ihale dosya bedelini T.C. Ziraat Bankası Osmaniye Cebelibereket Şubesi TR71 0001 0023 3834 9495 9150 36 nolu İl Özel İdare hesabına yatırmaları ve yatırdığına dair belgeleri vermeleri, e-Vergi borcu bulunmadığına veya borcun taksitlendirildiğine dair bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden Haziran/2016 tarihinden sonra alacağı belgenin aslı, f-Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunmadığına dair kurumdan Haziran/2016 tarihinden sonra alacağı belgenin aslı, İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıdaki istenilen belgelerle birlikte Yazılı teklif vermeleri halinde İmzalanmış teklif mektuplarını, ihale şartnamesini ve eklerinin bulunduğu kapalı ve imzalı zarfı ihale günü saat 14.30’a kadar İdareye (Emlak İstimlak Müdürlüğüne ) vermeleri gerekmektedir. İhaleye katılan her istekli ihale konusu gayrimenkulü görmüş, ihale şartnamesindeki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale Şartnamesi ve ekleri İdaremizin www.osmaniyeozelidare.gov.tr adresinden ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 250,00 TL’ye temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dosyası alması zorunludur. İletişim : 0 328 814 11 70 Dahili : 2961 – 3002 – 3015 den bilgi alınabilir.